اکنون قوانین حداقل فاصله عبور در ویکتوریا برقرار است. اگر شما رانندگی یا موتور سواری می کنید، لازم است که در مناطق با سرعت مجاز حداکثر ۶۰ کیلومتر در ساعت، ۱ متر فاصله، و برای مناطق با سرعت مجاز بیش از ۶۰ کیلومتر در ساعت، ۱.۵ متر فاصله از دوچرخه سواران را حفظ کنید.

کارهای ساده ای مثل دادن فضای لازم به دوچرخه سواران می تواند تفاوتهای بزرگی در زمینه اطمینان خاطراز سالم به منزل رسیدن ایجاد کند.