حقایق در مورد دریوران جوان

 • 18-25 ساله ها تنها 10% دارنده گان لایسنس ویکتوریایی را تشکیل میدهند، با وجود این آنها 18% کسانی را تشکیل داده اند که در سال (2019) کشته شده اند.
 • بسیار احتمال دارد که  رانندگان جوان در سنجش توانایی شان تخمین بیش از حد نموده وکمتر احتمال میرود تا آنها باور کنند که دچار تصادم میشوند.
 • بلند ترین مدت خطر برای اشخاص دارای پلیت P در جریان 6-12 ماه های اول است که آنها لایسنس خود را گرفته اند.

دلایلی که چرا  دریوران جوان و نوآموز به احتمال زیاد تصادم میکنند پیچیده اند. شما منحیث یک پدر/مادر یا سرپرست، سهم ارزنده را برای آماده کردن فرزند تان به رانندگی بدون همراه اجرا مینمایید. بهترین موقع مناسب برای انجام این کار هنگامیست که آنها رانندگی را یاد میگیرند.

دریوری در هنگام شب

خطرناکترین وقت رانندگی بعد ازینکه یک شخص لایسنس خود را گرفته است در طول مدت 3-6 ماه اول است. حتی وقتی رانندگی در شب صورت بگیرد خطرها بیشتر اند. وقتی در بین ساعات 10 شب الی 6 صبح رانندگی میشود، یک رانندۀ جوان سال اول با مقایسه به یکرانندۀ که دارای لایسنس کامل است هفت مرتبه بیشتر احتمال میرودکه در یک حادثۀ مرگبار یا جراحت جدی دچار گردد.

چرا رانندگی کردن از طرف شب خطر بیشتر دارد؟

 • قابلیت دید از طرف شب کم میشود پس این وقتیست که ما باید خطر های احتمالی را شناسایی کرده و عکس العمل نشان بدهیم
 • اکثر مراسم و ضیافت های اجتماعی در شب واقع میشوند، بنا بر این درینجا احتمال زیاد تر خستگی بیش از حد میرود. رانندگی در حالت خستگی میتواند به اندازۀ رانندگی در حالت مستی خطرناک باشد.
 • رانندگان جوان تمایل دارند تا بشکل تفریحی بدون داشتن یک مسیر مشخص در ذهن شان رانندگی کنند. اکثر این رانندگی ها از طرف شب صورت میگیرد، و همرا با مسافران دیگر، که امکانات مختل شدن حواس را نیز افزایش میدهد
 • این بسیار مهم است تا بخاطر داشته باشید که آنها در راه با دیگران هستندکه آنها خسته ویا مشروب نوشیده اند.

مشوره ها برای والدین

شما چه میتوانید بکنید؟

یاد گرفتن رانندگی کردن موتر یک سفر  متداوم است. حتی اگر رانندۀ که جدیداً لایسنس گرفته مهارت رانندگی کردن یک موتر را داشته باشد، آنها برای بار اول به تنهایی رانندگی میکنند بدو ن آنکه کسی آنها را در تصمیم گیری شان راهنمایی نماید.

تصمیم گیری آنها در جریان مدت چهار سال که آنها در پلیت P قرار دارند انکشاف خواهد کرد. آنها هنوز هم خواهند آموخت تا در مورد رانندگی باانتخاب کدام سرعت در بعضی از حالات تصامیم اتخاذ کنند. و اینکه چطور با مسافرانی که سبب اختلال حواس شان میشوند حل مطلب نمایند. تخمین کردن درست و مصئون نیازمند وقت و زمان، پختگی و تجربه میباشد.

حتی اگر فرزند شما بیشتر از 18 سال سن داشته باشد، شما هنوز هم یک تاثیر مهم در آنها دارید.

راه های وجود دارد که والدین میتوانند کمک نمایند تا خطر تصادمات کمتر گردد:

 • از محدودیت های که دریوران کارآموز probationary نیاز به پیروی از آن دارند آگاه باشید و دریور جدید تانرا تشویق کنید تا از آنها پیروی نماید.
 • قبل از اینکه آنها لایسنس کارآموزی P را بگیرند شما روی بعضی از قوانین رفتاری با آنها بحث کنید. بطور مثال، رانندۀ جدید شما میتواند موتر فامیلی را براند، اما تنها در صورتیکه تلفون همراه خود را خاموش کرده و یا در آن گزینۀ مزاحمت نکنید Do Not Disturbرا فعال نماید.
 • فرزند تانرا کمک کنید تا یک موتر بی خطر را انتخاب و خریداری کند.  رانندگان دارای پلیت P اغلب موتر های کهنه تر  راکه بدون تجهیزات ایمنی میباشند در اختیار دارند. یک موتر مصئون تر میتواند از واقع شدن تصادم جلوگیری کرده و جراحت را در یک تصادم کاهش دهد. موتر های مصئون را در هر بودجه در ویبسایت  How Safe is Your Car website.پیدا کنید.
 • توقعات خود را با ایشان مطرح سازید، مانند نباید تیز رانی کنند، رانندگی با حمل مسافران یا رانندگی در ناوقت شب، خصوصاً وقتی آنها موتر فامیلی را رانندگی میکنند و یا شما قیمت موتر آنها را آنرا پرداخته ویا در پرداختن قیمت آن کمک کرده باشید.
 • همیشه برای نظارت کردن آماده باشید، خصوصاً در هنگام رانندگی در شب و رانندگی با مسافران همراه.
 • فرزند تانرا کمک کنید تا تدابیری را انکشاف دهد تا موقعیکه که توسط دوستان وادار به انجام کار غلط میشود آنرا درک نماید. جریمه ها و جرمانه ها یک محرک خوب اند تا کار درست را انجام دهند. اگر یک رانندۀ جوان دارای لایسنس کارآموزی P1 probationary با بیشتر از یک مسافر هم سن و سال دستگیر میشود آنها 3 نمرۀ اعتباری خود را از دست داده و مبلغ 496$ جریمه میشوند. برای کسب معلومات بیشتر در مورد جریمه ها به  VicRoads website.مراجعه کنید.

کمک کردن به رانندۀ دارای پلیت P بطور عمومی

وقتی فرزند شما لایسنس خود را بدست آورد، آموزش توقف نمیکند شما هنوز هم نقش مهمی دارید که ایفا کنید. با ادامه دادن به راهنمایی و نظارت کردن شما میتوانید آنان را کمک کنید تا در راه مصئون تر باشند.

چطور میتوانید کمک کنید؟

تا جایی که امکان داشته باشد، در مدت 3-6 ماه اول رانندگی کار آموزی probationary کوشش نمایید تا در هنگام شب (بین 10 شب الی 6 صبح) با آنها رانندگی کنید. حتی اگر این مشکل ساز هم باشد چنین مفهوم خواهد داشت که آنها در حال حاظر  و در آینده مصئون تر خواهند ماند.

آنها را تشویق کنید تا موتر را در خانه گذاشته و جهت رفتن به مجالس اجتماعی از ترانسپورت عمومی استفاده نمایند. این آسانتر است تا تصامیم خوب را  پیش از موقع بگیریم بجای آنکه در ناوقت شب وقتی تمام کوششی که آنها بهدف رسیدن به خانه میکنند.

اگر آنها رانندگی میکنند- هیچگاه زیان ندارد اگر برای شان یک گزینۀ دیگر را بدهیم که در صورتیکه آنها هنگام  رانندگی در بازگشت به خانه احساس خطر کنند. بگذارید بدانند که تکسی مادر یا پدر ویا مراقبت کنندۀ آنها هنوز برای شان میسر بوده ویا اطمینان حاصل کنید که آنها نزد خود پول اضافی برای گرفتن تکسی یا موتر مسافر بر داشته باشند.

معلومات بیشتر از VicRoads websiteبدست آورید